Ue-Shita "Mosaic" col.160 [green brown]

Ue-Shita "Mosaic" col.142 [blue spot]

Kakumaru col.167 [emerald / black]

Kakumaru col.168 [purple brown / brown]

Kakumaru col.169 [black gradation / dark gray]